Reklamation

Om ni har en varuförsäkring så skall du för att få snabbast möjlig process anmäla till ert försäkringsbolag.

Ansvar och vilkor


Vid mottagande av varor bör du agera enligt följande:

• Kontrollera att du är mottagaren på fraktsedeln.
• Kontrollera förpackningen och förpackningens skick.
• Räkna och kontrollera sändningen så att den är korrekt enligt fraktbrevet.
• Signera fraktsedeln, om allt är korrekt. Detta kan endast göras av en behörig person.

Om det finns skador eller om det finns avvikelser från vad som anges i fraktsedeln bör du göra:

• Gör som beskrivet ovan i de tre första punkterna.
• Om möjligt, ta bilder av skadorna innan du lossat godset.
• Du måste ta emot skadade varor.
• Anmärkning om fraktbrist eller skada på fraktsedeln. Detta visar att skadan fanns vid mottagning och att Scanroad har möjlighet att följa upp var det kan ha skett och på så sätt undvika att det händer igen.
• Begränsa skadorna i möjligaste utsträckning.
• Undersök vem som skall reklamera enligt de transportvillkor som godset är upphandlat. Incoterms
• Meddela Scanroad så snart som möjligt via e-post (claim@scanroad.net) om att det finns skada eller brist i sändningen.
• Fyll i formuläret, se länk till formulär. Anmälan reklamation
• Var noga med att spara fraktsedeln (detta är en värdehandling).


Skada som upptäcks efter leverans vid uppackning av gods (dold skada) ska skriftligen anmälas till Scanroad snarast, dock senast 7 kalenderdagar efter mottagandet av godset. Skulle en eventuell reklamation komma in senare än 7 kalenderdagar från det godset emottogs, åligger det den som reklamerar att visa att skadan eller minskningen inträffat under den tid godset var i Scanroads vård. Kan inte detta påvisas skall godset anses ha utlämnats i fullgott skick.

Skadade varor och förpackningar måste lagras så att ytterligare skador eller minskningar inte kan uppstå under tiden som ärendet undersöks samt om Scanroad eller dess representant skulle vilja inspektera varorna.

Det är du som varuägare som skall framställa ersättningskrav samt styrka de samma med exempelvis en handelsfaktura.


Till din reklamation bör du för att processen skall gå fort och smidigt bifoga följande dokument:

• CMR/Fraktsedel
• Handelsfaktura eller annat dokument från säljaren som styrker värdet på varan. Vidare bör det på detta dokument framgå försäljningsvillkoren (Incoterms). Detta reglerar vem som har rätten att reklamera skador och brister i godset.
• Eventuella reparationsfakturor om överenskommelse är gjord med Scanroad om reparation.
• Eventuella foton på skadan.
• Andra dokument som kan vara relevanta för reglering av skadan som t.ex. polis rapport osv.

Utredningen av skadan kommer att ske med hänsyn till relevanta lagar så som CMR, VTL och branschöverenskommelser som åberopas i Scanroads allmänna transport villkor. Här efter kommer vi att kontakta er.